Privacy

Privacybeleid BlueAssist vzw                 

BlueAssist vzw hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en dat je privacy wordt gerespecteerd. In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. BlueAssist vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van BlueAssist vzw. BlueAssist vzw is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere organisaties die BlueAssist promoten.

 

Gegevens via gebruik van onze diensten

BlueAssist vzw respecteert de privacy van alle gebruikers van haar diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en niet gedeeld wordt met derden, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de gevraagde dienstverlening.

Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en te beantwoorden. De gegevens (naam, contactgegevens en reden contact) worden opgeslagen voor intern gebruik en je eventueel op de hoogte te brengen van wijzigingen in onze diensten of nieuwe acties. Deze gegevens worden bewaard op een beveiligde server van derden.

We gebruiken die informatie enkel voor bovenstaande doeleinden tenzij we van tevoren je toestemming gevraagd en verkregen hebben voor andere doeleinden.

 

Gegevens via gebruik website

De website van BlueAssist in België wordt beheerd door Epo2 vzw. Hun privacy-beleid vind je hier.

 

 

Gegevens via gebruik applicatie BlueAssist

BlueAssist vzw beheert de app BlueAssist Light. We verzamelen geen persoonlijke gegevens van de gebruikers van deze app.

De BlueAssist-app op Cloudina wordt beheerd door Assist Tech Europe (ATE). Hun privacybeleid vind je hier.

 

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als je je gegevens aan wilt passen of jezelf uit onze bestanden wilt laten halen, kan je contact met ons opnemen. Zie onderstaande contactgegevens.

 

 

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kan je contact met ons opnemen:

 

BlueAssist vzw
info@blueassist.eu

 

Versie 10 juni 2018

 

 

Privacy Policy BlueAssist vzw    English version

BlueAssist vzw attaches great importance to the protection of your personal data and that your privacy is respected. In this privacy policy we want to provide clear and transparent information about what information we collect and how we handle personal data. BlueAssist vzw is in all cases subject to applicable laws and regulations in Belgium, including the General Data Protection Regulation. This privacy policy applies to the services of BlueAssist vzw. BlueAssist vzw is not responsible for the privacy policy of other organizations that promote BlueAssist.

 

Data via use of our services

BlueAssist vzw respects the privacy of all users of its services and ensures that the personal information you give us is treated confidentially and is not shared with third parties, unless this is necessary for the execution of the requested services.

When you send an e-mail or other messages to us, it is possible that we keep those messages. Sometimes we ask for personal details that are relevant to the situation in question. This makes it possible to process and answer your questions. The data (name, contact details and reason contact) is stored for internal use and to inform you about changes in our services or about new actions. This data is stored on a secure third-party server. We only use this information for the above purposes unless we have requested and obtained your permission in advance for other purposes.

 

Data via website usage

The website of BlueAssist in Belgium is managed by Epo2 vzw. Their privacy policy can be found here.

 

Data via BlueAssist application

BlueAssist vzw manages the BlueAssist Light app. We do not collect personal information from the users of this app.

The BlueAssist app on Cloudina is managed by Assist Tech Europe (ATE). Their privacy policy can be found here.

 

Adjust and unsubscribe

If you want to adjust your data or want to get yourself out of our files, you can contact us. See the contact details below.  

 

Questions and feedback

We regularly check whether we comply with this privacy policy.

If you have questions about this privacy policy, you can contact us: 

 

BlueAssist vzw

info@blueassist.eu

 

Version June 10, 2018